Kieltäytyminen vakaumuksen vastaisesta materiaalista ja opetuksesta koulussa


Vanhemmilla on oikeus kieltäytyä vakaumuksensa vastaisesta materiaalista ja opetuksesta koulussa. 
Oikeus kieltäytyä perustuu Suomen perustuslakiin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen.
Kiellon tarkoituksena on suojella oppilaita politisoituneelta, vääristelevältä tai muuten kyseenalaiselta kodin arvojen ja vakaumuksen vastaiselta vaikuttamiselta.
Kielto kannattaa lähettää sähköpostilla koulun rehtorille, luokan opettajalle, terveydenhoitajalle, opinto-ohjaajalle ja yleensäkin henkilöille , jotka osallistuvat kyseisen oppilaan opetukseen.
Tämän nettisivun tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vanhempain oikeuksista, valottaa koulun ja kodin välisen yhteistyön sekä tiedotuksen tarpeellisuutta ja erityisesti auttaa vanhempia antamalla kiellosta tekstin.  Koulun ja kodin yhteistyötä arvostava valistunut koulu kunnioittaa vanhempien vakaumusta, välttelee materiaalia joka katsotaan kyseenalaiseksi kouluopetuksessa ja järjestää tarvittaessa korvaavaa opetusta.
   
Tässä kielto tekstimuodossa ja alempana pdf-muodossa:                        (Huomaathan myös Aito avioliiton julkaisemat uudet lomakkeet alempana)

Eriytetty opetus

Lapsemme eivät osallistu opetukseen eikä tilaisuuksiin joissa käytetään Seta: n materiaalia, Seta:n henkilöitä tai jossa on Seta-perustaista sisältöä eikä lapsillemme myöskään saa jaella Seta-materiaalia tai altistaa sille koulun tiloissa tai alueella.

Kieltäytyminen koskee myös kaikkea opetusta, jossa esitetään virheellisesti sukupuolen olevan muuta kuin pysyvä synnynnäinen biologinen ominaisuus. Epäasiallista ja vailla todellisuuspohjaa on opettaa väitteillä:

  • "Ihmisellä on enemmän kuin 2 eri sukupuolta”

  • "Voit valita itse oman sukupuolesi”

  • "Tuntemus on sukupuoli”

  • "Sukupuolen voi korjata”

Esimerkkinä vääristelevää tietoa sisältävä Opetushallituksen opas ”Tasa-arvotyö on taitolaji”, joka käyttää virheellisessä merkityksessä ilmausta "sukupuolen moninaisuus", sisältää kaikki yllä luetellut virheet ja koostuu pääosin Seta-pohjaisesta ideologisesta materiaalista. OPH on ilmoittanut 29.06.2018 että opas ei ole kouluja velvoittava. Se tarkoittaa, että siinä esitettyjä ideologisia mielipiteitä sukupuolesta ei ole kenenkään pakko opettaa vaan oppaan voi sivuuttaa. OPS ei aiheuta mitään vaatimusta kouluille opettaa sukupuolta ideologisena.

Sama koskee kaikkia oppikirjoja, joissa sukupuoli esitetään ideologisena eikä biologisena ominaisuutena.

Epäselvässä tilanteessa opetuksessa käytetään määritelmää, että sukupuoli on pysyvä synnynnäinen biologinen ominaisuus ja eri sukupuolia on kaksi. Tarkempi yksityiskohtainen jäsennys asiasta löytyy esimerkiksi täältä: http://sukupuoli.fi   Opasta toimittaa painettuna esitteenä Aito avioliitto ry.


Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.


Oikeus koulutukseen
Keneltäkään ei saa kieltää oikeutta koulutukseen. Hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus.Asiaa ei voi kiertää koulussa sanomalla "noudatamme opetussuunnitelmaa (OPS)". Opetushallituksen julkaisema "Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014" ei vaadi opettamaan totuuden vastaisesti, että sukupuolia olisi ihmisellä enemmän kuin kaksi tai että "voit valita sukupuolesi itse, tuntemus on sukupuoli".  Tuollainen ideologinen sukupuoli on tuotu Setan materiaalista (OPH myöntänyt) myöhemmin julkaistuun "Tasa-arvotyö on taitolaji" (TOT) oppaaseen. Tuo opas ei ole kouluja velvoittava (OPH ilmoittanut niin 29.6.2018) eikä sen sisältöä ideologisena materiaalina tulisi opettaa lainkaan.  Ideologisen sukupuolen opettaminen aiheuttaa nuorille terveyshaitan nyt Suomessakin räjähdysmäisesti lisääntyneenä sukupuolidysforiana.  Nuorten murrosiän epävarmuus kanavoituu sukupuolihämmennykseen, nuoret (etenkin tytöt) luulevat heidän sukupuolessaan olevan jotain vikaa ja hakeutuvat tutkimuksiin vaatien hoitoja. Jos he saisivat kasvaa rauhassa ilman vääränlaista tarjontaa, liki kaikki kasvavat aikuisena alkuperäiseeen sukupuoleensa. Täällä lastenlääkäri kertoo asiasta
Vanhempien on syytä silmätä myös uudempia terveystiedon oppikirjoja, joissa saatetaan tarjota ideologista sukupuolta tyyliin "voit valita itse sukupuolesi".
  
Opetussuunnitelman lisäksi ja siitä riippumatta koulu ei saa loukata vanhempain oikeuksia. Vanhempain oikeudet on korkeampi sekä perustuslakiin että kansainväliseen sopimukseen kirjattu asia.

Aito avioliitto ry on julkaissut lainsäädännön asiantuntijoiden myötävaikutuksella uudet (09/2018) lomakkeet vanhempien avuksi.  Lomake löytyy erikseen liittyen päiväkoteihin ja kouluihin:    <Varhaiskasvatuslomake>       <Peruskoululomake>

Aito avioliitto ry tekee arvokasta työtä vanhempain oikeuksien ja sananvapauden alueella. Suosittelen lämpimästi tukemaan yhdistystä kenellä on siihen mahdollisuus. Yhdistyksellä on voimassa oleva rahankeräyslupa.  Lisätietoja:   <Yksityisille>   <Yrityksille>
<setakielto.pdf>

©2016-2018 Arto Jääskeläinen.  Kannanotot ovat henkilökohtaisia eivätkä edusta mitään yhteisöä.