Kieltäytyminen vakaumuksen vastaisesta materiaalista ja opetuksesta koulussa


Vanhemmilla on oikeus kieltäytyä vakaumuksensa vastaisesta materiaalista ja opetuksesta koulussa. 
Oikeus kieltäytyä perustuu Suomen perustuslakiin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen.
Kiellon tarkoituksena on suojella oppilaita politisoituneelta, vääristelevältä tai muuten kyseenalaiselta kodin arvojen ja vakaumuksen vastaiselta vaikuttamiselta.
Kielto kannattaa lähettää sähköpostilla koulun rehtorille, luokan opettajalle, terveydenhoitajalle, opinto-ohjaajalle ja yleensäkin henkilöille , jotka osallistuvat kyseisen oppilaan opetukseen.
Tämän nettisivun tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vanhempain oikeuksista, valottaa koulun ja kodin välisen yhteistyön sekä tiedotuksen tarpeellisuutta ja erityisesti auttaa vanhempia antamalla kiellosta tekstin.  Koulun ja kodin yhteistyötä arvostava valistunut koulu kunnioittaa vanhempien vakaumusta, välttelee materiaalia joka katsotaan kyseenalaiseksi kouluopetuksessa ja järjestää tarvittaessa korvaavaa opetusta.
   
Tässä kielto tekstimuodossa ja alempana pdf-muodossa:

Lapsemme eivät osallistu opetukseen eikä tilaisuuksiin joissa käytetään SETA: n materiaalia, SETA:n henkilöitä tai jossa on SETA-perustaista sisältöä eikä lapsillemme myöskään saa jaella SETA-materiaalia tai altistaa sille koulun tiloissa.

Kieltäytyminen koskee myös opetusta, johon käytetään vääristelevää tietoa sisältävää Opetushallituksen opasta ”Tasa-arvotyö on taitolaji”, joka esimerkiksi virheellisesti väittää ihmisen sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi (”sukupuolen moninaisuus”) ja sisältää SETA-pohjaista materiaalia.Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

  • Valtiosopimus: Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ensimmänen lisäpöytäkirja

2 artikla
Oikeus koulutukseen
Keneltäkään ei saa kieltää oikeutta koulutukseen. Hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus.

Asiaa ei voi kiertää koulussa sanomalla "noudatamme opetussuunnitelmaa (OPS)". Opetussuunnitelman lisäksi ja siitä riippumatta koulu ei saa loukata vanhempain oikeuksia. Vanhempain oikeudet on korkeampi sekä perustuslakiin että kansainväliseen sopimukseen kirjattu asia.
<setakielto.pdf>

©2016 Arto Jääskeläinen.  Kannanotot ovat henkilökohtaisia eivätkä edusta mitään yhteisöä.